I samarbete med Loudspring

Med fokus på klimat- och miljöinvesteringar

Lästid: 4 minuter

Thomas Bengtsson är sedan i våras arbetande styrelseordförande i det börsnoterade riskkapitalbolaget Loudspring som fokuserar på klimat- och miljöinvesteringar.

Loudspring är listad på First North Stockholm och Helsingfors. Vad är unikt med bolaget skulle du säga?
– Loudspring är delägare i flera onoterade tillväxtföretag inom marknaderna för energibesparing- och resurseffektivitet och som tjänar på behov som kommer med klimatutmaningen och andra miljöfrågor. Det handlar om bolag i tillväxtfas på globala marknader och som har sina affärer där behoven är som störst. Gemensamt för Loudsprings bolag är att de är förhållandevis billiga att expandera eftersom Loudspring fokuserat på mjukvara, sensorer och liknande digitala kostnadseffektiva lösningar, säger Thomas Bengtsson, exekutiv styrelseordförande.

Skulle du kunna ge några exempel på bolag?
– Loudspring är bland annat delägare i Nocart som möjliggör elförsörjning i delar av världen där många idag saknar tillgång till el eller där man kan ersätta dieselaggregat med moderna lösningar. På samma sätt som inom telekom så hoppar man där över fasta elnät och går direkt över till lokala lösningar, så kallade mini-grids. Det innebär att sjukhus, byar och industrier kan få tillgång till miljövänliga, lokala lösningar. Denna marknad är mycket stor. Loudspring är med i Eagle Filters som effektiviserar energiproduktion från naturgas som står för 20 procent av världens energiförsörjning. Eagle Filters kan spara stora belopp, bidra med stora miljövinster och man har nu affärer med bland annat Engie som är världens största naturgasproducent och med Astoria Energy som i mars 2018 bestämde sig för att använda Eagle Filters i sin anläggning i New York. Fastigheter står för 1/3 av världens energikonsumtion och Loudsprings portföljbolag Nuuka Solutions kan effektivisera hela portföljer med fastigheter. Nuuka har affärer i flera Europeiska länder och i USA, till exempel Deloittes huvudkontor i Amsterdam och Unilevers huvudkontor utanför New York. Fem procent av världens elkonsumtion används faktiskt inom industriell tryckluft. Enersize kan med sensorer och mjukvara spara omkring 20-30% av elförbrukningen i en tryckluftsanläggning. Bolaget har mycket verksamhet i Kina som har många fabriker med tryckluft men också i Sverige eftersom Scania har gått med som delägare i Enersize och tillämpar tekniken. Detta är några exempel på Loudsprings portföljbolag och inriktning, fortsätter Thomas.

Vilken är din bakgrund när det gäller investeringar och vad fick dig att engagera dig i Loudspring?
– Investeringar och affärer har alltid intresserat mig. Parallellt med mitt jobb efter studierna, på EU-kommissionen i Bryssel, så såg jag möjligheter på energimarknaden och tog risken att investera i ett första vindkraftverk. Detta visade sig vara en bra affär så jag investerade i ett ytterligare vindkraftverk några år senare. Aktier höll jag på med redan under studierna. Utvecklingen runt millennieskiftet ledde till att jag blev lika intresserad av onoterade bolag som av stora noterade aktier. Detta innebar en del förluster i samband med millenniekraschen vilket blev viktiga lärdomar. Betydelsen av att faktiskt förstå vad man investerar i, att vara involverad och att känna personerna bakom ett företag är en princip som jag försöker att hålla fast vid. Senare så kom jag att arbeta för Näringsdepartementet i Sverige, där jag ansvarade för offentligt riskkapital och satt i styrelserna för institutioner som Industrifonden och Almi. Så småningom kände jag att jag ville kombinera mina kunskaper om riskkapital med mitt intresse för samhälle, miljö och energi. När Alexander Bigge Lidgren som svensk för några år sedan blev ny VD för ett Finländskt investeringsbolag inom cleantech som ville vidga sin verksamhet i norden så kom också frågan upp om att ha mig med i styrelsen och jag såg möjligheten att investera och engagera mig. 

Du har varit vice ordförande i några år och nyligen blivit exekutiv styrelseordförande. Vad innebär din nya roll och vad har du gjort den senaste tiden i denna roll.
– Att jag sedan i våras är arbetande styrelseordförande i Loudspring hänger samman, dels med att vår tidigare VD slutade och dels att jag själv förra året valde att satsa på mitt eget företag. Detta skapade utrymme för mig att ta en ny uppgift inom Loudspring. Jag leder nu styrelsearbetet men driver också vårt Stockholmskontor och sköter några av våra investeringsprojekt i nära samarbete med vårt team och VD. Vårt team består av personer med närvaro i Helsingfors, Stockholm, Berlin och Los Angeles och en styrelseledamot sitter i London. Styrelsearbetet handlar nu om att förtydliga och verkställa vår strategi att satsa särskilt på våra bästa kärnföretag. Vi har tolv portföljbolag men har nu en strategi att öka ägandet och växla upp tillväxten i de sex bästa bolagen och vi har redan lyckats att öka ägandet i flera av dessa bolag. Mycket handlar om relationer till andra delägare i bolagen och att ha tydliga planer för bolagens expansion när det gäller både personer och finansiering. Mitt dagliga mer operativa arbete för Loudspring handlar om att driva vissa av våra investeringar framåt, att öka förståelsen för Loudspring i Sverige. Att driva riskkapitalinvesteringar handlar dels om strategi, att få bolag och investerare att uppnå mål, dels om avtal, juridik och finansiering men mer än man kan tro så handlar det om att skapa och vårda relationer till alla personer som på olika sätt är delaktiga i bolagens utveckling. Vi bidrar till våra portföljbolag med våra nätverk och kan hjälpa till att få kontakter med både kunder, finansiärer och ny personal.

Vad vill du säga till potentiella aktieägare i Loudspring som kanske är nya på aktiemarknaden och när det gäller ett bolag som fokuserar på impact, att göra nytta?
Om man tror på ny teknologi och att det i spåren av klimat- och miljöutmaningen följer affärsmöjligheter så erbjuder vi en portfölj av snabbväxande globalt inriktade bolag som på sikt kan bli mycket lönsamma och som samtidigt bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och till en bättre miljö. Titta lite på vår hemsida och se vad du får vara med om som aktieägare i Loudspring. Vi mäter och visar hur stora besparingar våra bolag gör när det gäller utsläpp av växthusgaser och när det gäller vatten med mera. Både erfarna och nya investerare får rådet att sprida sina risker eftersom en portfölj ger en jämnare och bättre avkastning över tid. Med Loudspring så får man en portfölj av högriskbolag inom ett intressant område och det är kul att bidra till bättre klimat- och miljöpåverkan. Våra krav på ekonomisk lönsamhet är minst lika stora som hos andra bolag. Miljönyttan ser vi som en affär, avslutar Thomas.