I del två av optionsskolan gick Eric Olaison igenom de fyra olika grundpositionerna inom optionshandel och i den tredje, och avslutande delen, går Eric igenom vad som påverkar optionens värde, vad de olika namnen på optionerna betyder och hur man gör för att handla.

ANNONS

Text: Eric Olaison

Optionens värde påverkas av fem olika faktorer; den underliggande tillgångens pris (inkl. utdelningar), lösenpriset, löptiden, volatiliteten och marknadsräntan. Jag vill påpeka att av de fem faktorerna som påverkar en options pris, är det endast volatiliteten som är okänd. Man kan få fram marknadens tro om volatiliteten (optionens implicita volatilitet) genom att räkna ut vilken volatilitet som ger optionens marknadspris givet ens prissättningsmodell. Det finns flera optionsprissättningsmodeller, men den mesta kända för prissättning av europeiska optioner (trots dess brister) är Black-Scholes (även känt som BSM eller Black-Scholes-Merton).

Premien är det priset du betalar när du köper optioner och det är premien utfärdaren erhåller. För att räkna ut priset på premien lägger man ihop två komponenter; det så kallade realvärdet + tidsvärdet. Realvärdet är skillnaden mellan det överenskomna framtida priset (dvs lösenpriset) och vad den underliggande tillgången kostar på börsen. Tidsvärdet är skillnaden mellan premien och realvärdet och är beroende av återstående löptid, marknadsräntan och volatiliteten. Tidsvärdet går mot 0 på slutdagen. Det talas ofta om att en option är ITM, ATM eller OTM. ITM är när en option har ett realvärde och den är då ”in-the-money”. Om det underliggande värdepappret handlas precis vid lösenpriset är optionen ATM eller ”at-the-money”. Om optionen endast har ett tidsvärde och inget realvärdet säger man att den är OTM, vilket står för ”out-of-the-money”.

Optionens namn
Det är viktigt att känna till att optionernas namn säger en hel del. De första bokstäverna i optionen talar om vilket värdepapper som är underliggande. Den efterföljande siffran talar om vilket år det är lösen. Efterföljande bokstav anger om det är en köp- eller säljoption samt vilken lösenmånad optionen har, se tabellen nedan.

De sista siffrorna anger optionens lösenkurs. Exempelvis: HMB8C150 (Köpoption i H&M med lösen i mars 2018 till priset 150 kr).

Att handla med optioner
Om du vill handla med optioner behöver du en depå hos en bank eller nätmäklare. Det krävs också att man skriver under ett specifikt avtal gällande optionshandel. På bankernas/nätmäklarnas hemsidor finns listor med de optioner som handlas för tillfället. Det är också viktigt att känna till att ett optionskontrakt innehåller 100 st underliggande aktier. Vill man inte behålla optioner till lösen (och köpa/sälja) går det givetvis att sälja optionerna på börsen under löptiden. Slutdagen är den sista handelsdagen för optionerna, vid slutet av den dagen går optionen till lösen, givet att den är ITM. Det är viktigt att notera att om en aktie stänger mindre än 1 % ITM, sker ingen automatisk inlösen utan innehavaren får ringa sin mäklare och begära att inlösen ska ske. Som slutkurs för den underliggande aktien räknas stängningspriset. För index är det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) viktat efter respektive akties indexvikt.

ANNONS
ANNONS

Tips på vägen!
Handel med optioner är inget för nybörjaren, utan kräver mer kunskap och erfarenhet av värdepappershandel. Det kan dock vara ett alternativ för den lite mer erfarne investeraren som vill kunna påverka eller anpassa sitt innehav utefter marknadstro och risknivå. Det gäller dock att vara påläst och försiktig. Om du köper optioner kan du aldrig förlora mer än den erlagda premien, men riskerna är mycket stora vid utfärdande av optioner. Om marknaden inte går som du tänkt dig kan du förlora mycket pengar. Mitt tips är att läsa på ordentligt om hur optionerna fungerar och lära sig hur risk/rewarden ser ut för olika typer av optionskombinationer.

I en senare artikel kommer jag gräva lite djupare kring just optioner och hur olika faktorer påverkar dess pris. Optioner är ett fantastiskt verktyg att överföra risk mellan två parter, något vi alla är välbekanta med när det kommer till hemförsäkringar, bilförsäkringar, m.m. De som utfärdar optioner kan likställas med försäkringsbolag och köparna av optioner är försäkringstagare. Den enda skillnaden är vad som försäkras, aktier eller bilar/hem. Med rätt strategier kan optioner vara ett bra komplement i portföljen som både kan minska risken och öka avkastningen.