I den första artikeln på temat resultaträkning tittade vi på hur en resultaträkning faktiskt var uppbyggd. Hur man kunde läsa av de olika posterna i den samt vilka frågor vi kan ställa till resultaträkningen. I denna del går vi vidare för att titta på hur vi kan göra jämförande analyser med hjälp av resultaträkningen. Vi ska titta på marginaler. Häng med!

ANNONS

Varför marginaler?

När vi ska göra analyser av en resultaträkning handlar det allt som oftast om att ta fram olika marginaler. Marginaler är i detta fall ett sätt att mäta ett företags resultat i procenttal. Fördelen med att få resultat i procent är att vi därigenom kan jämföra företaget mot dess konkurrenter. Något som är superviktigt. Vi vill ju inte köpa ett bolag bara för att det går med vinst, vi vill köpa det bolag som går bäst. Men vilket bolag går då bäst? Jo, det med bäst marginaler (oftast).

Ett företag kan nämligen ha ökat sin marginal avsevärt. Men tänk om alla andra konkurrenter också har ökat? Det kanske var så att inflationen gjorde att alla priser på produkterna gick upp och därmed ökade nettoomsättningen (försäljningen exklusive moms) jämfört med tidigare år? Bästa sättet att undersöka saken på är att alltid jämföra vårt bolag med bolagets närmaste konkurrenter. För att göra detta är det inte så smidigt att använda värdena i kronor och här kommer marginalmåtten in.

Marginaler i praktiken: H&M vs. Inditex

Vi utgår från H&M och Inditex. Vi kan inte säga att H&M “går bättre” än Inditex (som äger bland annat Zara och Zara Home) enbart på grund av deras omsättning eftersom de är olika stora bolag. Men vi kan få en aning om vilken verksamhet som är bäst genom att titta på och jämföra deras marginaler.

Vi börjar med att titta på bruttomarginalen. Marginalen som mäter hur mycket som återstår när bolagen har sålt en vara och betalat för råvarorna. Alltså, tänk dig att H&M säljer en t-shirt för 100 kronor (exklusive moms), och den kostade 25 kronor att tillverka. Bruttoresultatet är 100 kr – 25 kr = 75 kr. Bruttomarginalen är 75/100 = 0,75 = 75%.

Bruttomarginal (%) = Bruttoresultat / Nettoomsättning

HM och INDITEX

ANNONS
ANNONS

Bruttomarginalen är särskilt intressant för bolag som är verksamma inom någon form av tillverkning eftersom deras konkurrensfördel bland annat beror på att kunna köpa in så billiga råvaror som möjligt och förädla dem till dyra produkter. En hög bruttomarginal brukar kunna ses som ett mått på kvalitén i produkten. Höga bruttomarginaler är med andra ord vanligt för premiumprodukter. Som referens kan vi använda det franska bolaget Moët Hennessy • Louis Vuitton S.A (förkortat LVMH) vars dotterbolag sysslar med champagne och dyra väskor. LVMH har en bruttomarginal på närmare 70%.

Vi går vidare med nästa marginalmått. För varje plagg som H&M säljer, hur mycket tjänar de efter att ha betalat sina underleverantörer, sin personal och sina lokaler? Detta mäts vanligen med måttet rörelsemarginal (eller EBIT-marginal). Här har vi alltså inkluderat fler kostnader än bara kostnader för råvaror som i bruttoresultatet.

Rörelsemarginal (%) = Rörelseresultat / Nettoomsättning

Uträkning HM + INDITEX

Slutsatser av marginalerna

Här ser vi att medan rörelsemarginalen är mer än dubbelt så hög i Inditex skiljer sig bruttomarginalen inte särskilt mycket åt. Det betyder att H&M är likvärdiga med Inditex i sin produktion, medan Inditex gör någonting mer effektivt i det operativa/administrativa. H&Ms försäljning var till 12,5% online, medan siffran för Inditex var 12%, vilket betyder att det inte kan förklaras med att Inditex säljer mer online än i butik.

Utan att gå för djupt in i just denna analys har vi redan nu sett att våra marginalmått kan visa på skillnader mellan hur H&M och Inditex verksamheter skiljer sig åt. Denna typ av jämförelse hade varit betydligt svårare om vi istället jämfört de faktiska kron- och eurovärdena.

Sist men inte minst är det givetvis intressant att se hur stor del av nettoomsättningen som går vidare till aktieägarna i form av nettovinst. Detta mått kallas för vinstmarginal och beräknas så här:

Vinstmarginal (%) = Nettovinst / Nettoomsättning

UTRÄKNING HM och INIDTEX

Den goda rörelsemarginalen tycks alltså förklara varför även vinstmarginalen är högre i Inditex. Bolaget som levererar mest pengar till aktieägarna bör också vara det vars aktie är mest attraktiv för en aktieägare, inte sant? Så i valet mellan H&M och Inditex verkar Inditex mer attraktivt att äga. Notera dock att vi i detta fall tittat på historisk data, och vi har hittills bara tittat på två bolag i en stor bransch.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är marginalmått ett väldigt enkelt och effektivt sätt att analysera och jämföra bolag och därför ett bra sätt att närma sig företags fundamentala data. Eftersom marginalmått är så enkla och effektiva kan man dock räkna med att alla andra analytiker också känner till och räknar utifrån dessa. Därför räcker det dessvärre inte med att se enbart på ett företags vinstmarginal för att dra slutsatsen om en aktie är övervärderad eller inte. Med andra ord, ska vi köpa Inditex endast för att den har en högre vinstmarginal än H&M? Det vet vi inte, eftersom vi än så länge inte har tittat på aktiepriset eller kursen. Vi kan dock konstatera att om vi ska äga ett bolag, så gillar vi att marginalerna är goda.

Börshajens gästskribent Jonas Skilje har tidigare skrivit om den fundamentala analysens källor. Läs den delen av artikelserien här!