Börshajens gästskribent, Henrik Jönsson, skriver om faktorinvestering och förklarar på ett pedagogiskt sätt hur det fungerar.

ANNONS

Den statligt ägda norska oljefonden är idag värd nästan 1 biljon (12 nollor!) kronor och tillhör en av de största fonderna i världen. Fonden grundades 1998 och hade god avkastning fram till finanskrisen 2008 då fonden förlorade nästan hela sitt värde (se grafen ovan). Efter det stora fallet började fonden använda faktorinvesteringar. Sedan dess har den blivit uppmärksammad flera gånger för sin goda avkastning. Totalt har fonden tredubblat sitt värde sen finanskrisen. Vad innebär då faktorinvesteringar?

Vad är en faktor?

En faktor är en egenskap hos en aktie som beskriver varför aktien levererat bättre eller sämre avkastning än andra aktier.

Några av de vanligaste faktorerna är Värde, Storlek, Momentum och Lågvolatilitet. Värde är bolag som har ett lågt bolagsvärde relativt till dess intjäning. Storlek är hur stort bolaget är relativt andra bolag på börsen. Momentum är hur bra avkastning aktien gett den senaste tiden och Lågvolatilitet är hur stora svängningar eller hur volatil aktien varit historiskt. Genom att exempelvis investera i en aktie som har levererat högre avkastning än andra aktier på börsen under det senaste året har man gjort en faktorinvestering i Momentum.

Grafen ovan visar historisk utvecklingen för ett index med exponering till Momentum (blå) och ett jämförelseindex (gul). Den blå linjen är ett index som periodvis ändrar sin allokering och allokerar mer till aktier som levererat bra avkastning det senaste året. Som grafen visar har denna faktorinvestering levererat högre avkastning än dess jämförelseindex. Totalt mer än 150% högre avkastning till och med.

Varför använder man faktorer?

Förutom för att välja bra investeringar används faktorer främst för att bättre sprida riskerna. Enkelt sagt kan man säga att faktorinvesteringar är ett annat sätt att se på sina investeringar vilket hjälper när man vill sprida riskerna.

Exempelvis en investering i H&M och Apple. Ur ett traditionellt perspektiv har man spridit riskerna väl eftersom Apple är ett elektronikföretag i USA och H&M är ett klädföretag i Sverige. Det vill säga man har investerat i två olika industrier och geografiska länder. Däremot ur ett faktorperspektiv ser bilden annorlunda ut. H&M och Apple har båda ett högt bolagsvärde relativt andra bolag med jämförbar intjäning. Båda företagen är relativt stora bolag på deras respektive börser, båda har ökat i värde under 2019 och båda har haft medel historisk volatilitet. Det vill säga ur ett faktorperspektiv är de båda aktierna väldigt lika.

Den norska oljefonden gjorde en faktoranalys av dess portfölj när de förlorat hela dess vinst efter finanskrisen. På så sätt kunde de slå fast att även om de ur ett traditionellt perspektiv hade spridit riskerna i olika aktier världen över var deras portfölj, ur ett faktorperspektiv, inte särskilt diversifierad. Sanningen är att deras portfölj under finanskrisen enbart var investerad i ett fåtal olika faktorer. Olyckligtvis gick det väldigt dåligt för just dessa faktorerna. Vilket var anledningen till att fonden förlorade stora delat av sitt värde. Det var också anledningen till att de därefter ändrade sin strategi till faktorinvesteringar. På så sätt kunde de först identifiera olika faktorer och sedan sprida riskerna på ett mer effektivt sätt. Sen dess har fonden ökat med 200% i värde till en låg risk.

Hur investerar man i faktorer?

För den som är intresserad av att investera i faktorer finns det idag bra möjligheter. Enklast är att köpa en fond som gör jobbet åt dig, exempelvis den börshandlade fonden MVOL ger exponering till Lågvolatilitet till ett lågt pris. Det finns också en del verktyg online men som tyvärr oftast är krångliga, är dyra och i min mening inte är särskilt bra. Bättre är istället att göra en enkel faktoranalys helt gratis och snabbt själv via exempelvis Avanza. Gå till aktielistan, sortera efter avkastning och köp den aktie som levererat bäst avkastning det senaste året för att erhålla exponering till Momentum. På samma sätt kan man sortera efter volatilitet, bolagsvärde och P/E tal för att erhålla exponering till Lågvolatilitet, Storlek och Värde. Lycka till!

ANNONS
ANNONS
Exempelvis genom att navigera sig till Avanza => Spara och Investera => Aktielistan och sedan sortera efter bäst avkastning senaste året och välja de översta aktierna erhåller man exponering till Momentum. Den 25te februari hade Huvudstaden C aktien störst exponering till Momentum. Bildkälla: Avanza.
På samma sätt kan man erhålla exponering till Lågvolatilitet genom att navigera sig till Avanza => Spara och Investera => Aktielistan, lägga till ett volatilitetsfilter, sortera efter volatilitet och välja den aktien med lägst volatilitet. I detta fallet Wallenstam B aktien (25 februari 2019). Bildkälla: Avanza.

 

Börshajen har tidigare skrivit om OMXS30-bolagens utdelningar för 2019. Du hittar alla bolagens utdelningarna här!

Källa: Avanza

Oavsett vilken aktie du väljer att köpa är aktiehandel förenat med risker och framtida avkastning är aldrig given. All information som tillhandahålls via Börshajens kanaler är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning. Annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen och Börshajens övriga plattformar och kanaler sker således helt på egen risk. Börshajen ansvarar inte i något fall för skada eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.