I Sverige har vi det som kallas för rörlig växelkurs vilket innebär att värdet på den svenska kronan kan fluktuera fritt mot andra valutor. I detta fall innebär det att den svenska kronans värde och utveckling påverkas av utbud (aktörer som vill sälja) och efterfrågan (aktörer som vill köpa). På läng sikt styrs värdet på kronan av den makroekonomiska utvecklingen som till exempel tillväxt av BNP i Sverige jämfört med andra länder. På kort sikt spelar också utvecklingen på de finansiella marknaderna en stor roll såsom marknadsräntor och börsens utveckling. 

ANNONS

Trots en god utveckling av den svenska ekonomin den senaste tiden så har vi under en längre tid sett en försvagning av den svenska kronan. En av anledningarna till detta är Riksbankens försök att hålla inflationsmålet på 2 % med hjälp av penningpolitiska åtgärder. Förenklat kan man säga att om den förväntade inflationen understiger 2 % sänker Riksbanken styrräntan medan om den förväntade inflationen överstiger 2 % höjer Riksbanken styrräntan. Efter den senaste prognosen från Riksbanken låg inflationen under vad både Riksbanken och marknaden hade förväntat sig. Detta innebär att sannolikheten för en räntehöjning under hösten har minskat, vilket allt annat lika innebär att aktörer på marknaden inte är lika intresserade att köpa svenska kronor eftersom den förväntade avkastningen (räntan på att placera i svenska räntepapper) minskar. Detta minskar efterfrågan på kronor vilket innebär att den svenska kronan försvagas mot andra valutor.

För de flesta privatpersoner blir effekten av en svagare valuta tydlig först i samband med en utlandsresa, dvs t ex när man skall sälja svenska kronor för att köpa dollar till Florida resan.

En svag svensk krona påverkar också den svenska ekonomin, t ex blir svenska varor som exporteras mer konkurrenskraftiga eftersom priset på dessa varor blir lägre i utlandet.

Gällande privatekonomi så är det främst tre saker som påverkas:
– Det blir dyrare att handla på utländska hemsidor där du betalar i annan valuta än kronor
– Utlandssemestrarna blir dyrare när man får färre tex. euro för varje krona man växlar.
– Priset på importerade varor ökar

ANNONS
ANNONS

Vad många missar är att en försvagad krona dock kan ha en positiv påverkan på ditt sparande. Sparar man t.ex. i utländska aktiefonder så påverkas fondens värde av förändringen mellan kronan och den valutan som fonden investerar i, till exempel dollar. Många svenskar sparar i utländska aktier och kan då ha fördel av den svaga kronan då man har sina placeringar i en annan valuta och vid försäljning av sin placering får mer kronor tillbaka. Enkelt uttryckt så kan man säga att ju svagare kronan är i förhållande till investeringsvalutan desto högre blir din avkastning om fonden inte är valutasäkrad till exempel. Detsamma gäller så klart om kronan istället skulle förstärkas. Oavsett vad innebär placering i utländska aktiefonder en högre risk eftersom du utöver värderisken på placeringen också får bära en valutarisk.