Börshajens gästskribent Henrik Jönsson går igenom hur man investerar i momentum och vad du som kan vara bra att tänka på.

ANNONS

Ska man investera i aktier som nyligen sett en stor värdeökning eller ej? Väljer man att investera finns chansen att aktien fortsätter att stiga i pris och man får ta del av den fortsatta uppgången. Samtidigt finns risken att man investerar när priset nått sin topp och därmed får ta del av en större nedgång. Historiskt sett är det en bra idé att investera. Sanningen är att en systematisk investeringsstrategi som löpande allokerar kapital till börsens vinnare i genomsnitt har slagit börsen med 3,3 procent varje år sedan början av förra decenniet.

Vad är momentum?

En investering i börsens vinnare ger positiv exponering till en faktor som kallas momentum. Momentum är en faktor som beskriver ett värdepappers historiska avkastning relativt andra värdepapper. Exempelvis har en aktie som historiskt levererat högre avkastning än andra aktier på börsen hög exponering till momentum och vice versa har en aktie som historiskt levererat låg avkastning låg eller negativ exponering till momentum.

Momentum är en populär faktor av den enkla anledningen att aktier med hög exponering till momentum historiskt har levererat högre avkastning än börsindex.

Grafen visar resultatet av en momentumstrategi som förklaras i mer detalj nedan applicerad på den amerikanska aktiemarknaden. En investering av 1 krona i denna systematiska momentumstrategi år 1927 hade idag resulterat i nära 100 000 kronor jämfört med en slutsumma på 5000 kronor om man investerat i börsindex (marknaden). Samtidigt hade en investering i en negativ momentumstrategi resulterat i 200 kronor. D.v.s. över denna tidsperioden hade en momentumstrategi resulterat i en totalavkastning som är nästan 20x större än om man investerat i ett börsindex och nästan 5000x större än om man systematiskt valt att investera i börsens förlorare.

Momentum
Historisk avkastning över tidsperioden 1927–2019 för tre olika investeringsstrategier. Vinnare representerar en momentumstrategi med positiv exponering till momentum, Förlorare representerar en strategi med negativ exponering till momentum och Marknad representerar ett amerikanskt börsindex. Datakälla: Darkmouth

Hur bygger jag en momentumstrategi?

En momentumstrategi bygger på fördefinierade regler som löpande identifierar börsens vinnare och investerar i dem. För att skapa en momentumstrategi behöver man göra följande:

ANNONS
ANNONS
  1. Definiera momentum
   Det första som man gör är att bestämma hur man definierar börsens vinnare. Exempelvis kan det vara historisk avkastning det senaste året, månaden, veckan. Kanske riskjusterad avkastning? I grafen ovan är momentum definierat som den historiska avkastningen de föregående tolv månaderna med undantag av de två senaste månaderna.
  2. Bestämma antalet investeringar
   Givet att man vet varje bolags exponering till momentum, måste man bestämma hur många bolag man ska investera i. Investerar man i de hundra, tio eller tre aktier med högst exponering till momentum? Ovan investerades i den översta momemtumdecilen. Det vill säga den tiondelen av bolag som har högst exponering till momentum.
  3. Bestämma underhållsstrategi.
   Givet att man identifierat aktier med hög exponering till momentum och investerat i ett antal måste man bestämma hur länge man väntar innan man återupprepar processen och rebalanserar sin portfölj. I exemplet ovan upprepades processen varje månad och portföljen rebalanserades då efter behov.

På liknande sätt som ovan kan man skapa sin egen momentumstrategi för svenska aktier. För att skapa en strategi likt den som beskrivs ovan för Stockholmsbörsens största bolag (Large Cap Stockholm) kan processen se ut som:

 1. Ta reda på den historiska avkastningen för samtliga 129 bolag som omfattas av Large Cap Stockholm och sortera bolagen efter dess avkastning det senaste året. Exempelvis kan Avanzas aktielista användas som datakälla.
 2. Investera lika mycket (ca 7,7 procent av det totala kapitalet) i de 13 översta bolagen.
 3. Återupprepa steg 1 och 2 varje månad och gör eventuell rebalansering för att säkerställa en fortsatt hög exponering till momentum.
aktielista
Avanzas aktielista kan användas som datakälla för att identifiera aktier med hög exponering till momentum. I bilden ovan har de 13 bolag med högst ettårig historisk avkastning markerats. Bildkälla: Avanza.se

Vad är viktigt att tänka på när man investerar i momentum?

Momentum tillhör en av de populäraste faktorerna bland professionella investerare eftersom en positiv exponering till momentum historiskt har resulterat i bra avkastning och bidragit till diversifieringen i en diversifierad aktieportfölj. Däremot är det viktigt att ha en del punkter i åtanke innan man bestämmer sig för att investera i en momentumstrategi:

En momentumstrategi kräver hög omsättning
I exemplet ovan rebalanseras portföljen varje månad vilket innebär att man varje månad behöver köpa och sälja aktier. Köp- och säljtransaktioner har generellt en negativ inverkan på avkastning och en högre omsättning innebär lägre förväntad avkastning. Man kan vänta längre tidsperioder mellan varje rebalansering för att minska omsättningen. Dock innebär det en risk att man erhåller en lägre exponering till momentum.

Hög volatilitet
Även om aktier med hög exponering till momentum historiskt har levererat hög avkastning har dessa aktier generellt en högre grad av risk/volatilitet än aktier med neutral exponering till momentum. Alltså bör man vara beredd på stora svängningar om man investerar i aktier med hög exponering till momentum.

Följ reglerna
En systematisk investeringsstrategi kräver att man följer reglerna i vått och torrt. Något av det viktigaste när man investerar systematiskt är att man följer sina uppsatta regler i alla marknadsförhållande. Avvikelser från strategin kan innebära att man går miste om de positiva egenskaperna relaterade till en momentuminvestering.

Momentum är en beteendefaktor
Momentum fungerar eftersom ett bolag som nyligen ökat mycket i värde fångar uppmärksamheten av investerare som i sin tur investerar i bolaget och bidrar till en vidare uppgång. Alltså beror uppgången till största del på investerares beteende. Det är viktigt att känna till eftersom det alltid finns en risk att beteendet förändras och att strategin då inte längre fungerar.

En momentumstrategi kräver arbete
Att identifiera aktier med hög exponering till momentum kräver datainsamling och analys. Dessutom behöver man utföra flera transaktioner varje gång investeringen ska rebalanseras. En automatiserad process underlättar arbetet men faktum kvarstår att en momentumstrategi kräver att man investerar både tid och arbete.

Sommaren är här, men har du verkligen råd med din tänkta semester? Börshajen går igenom hur du gör en sommarbudget och hur du får pengarna att räcka till allt roligt du vill hinna med! Läs artikeln här!